Szukaj

Regulamin wypożyczalni 04.2019

Regulamin wypożyczalni wozimysie.pl

1 § Definicje

Wypożyczalnia – wypożyczalnia sprzętu turystyczno-sportowego, prowadzona przez WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak, ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz, NIP 669-231-17-29

Regulamin – regulamin, zgodnie z którym następuje zawarcie umowy najmu sprzętu

Klient – osoba pełnoletnia, wypożyczająca sprzęt

Umowa – umowa najmu, na podstawie której wypożyczany jest sprzęt turystyczno-sportowy

2 § Wypożyczenie

 1. Aby wypożyczyć sprzęt, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej w sklepie stacjonarnym oraz wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w wysokości uzgodnionej osobiście.
 2. Zaliczka zostaje odjęta od kwoty końcowej. W momencie wpłaty zaliczki i niezgłoszonej rezygnacji, kwota zaliczki zostanie pobrana bezpowrotnie przez Wypożyczalnię.
 3. Przed podpisaniem umowy, Klient zobowiązany jest przedstawić ważny dokumenty tożsamości ze zdjęciem.
 4. W dniu zawarcia umowy, spisany zostanie protokół przekazania sprzętu, zawierający informacje o stanie i kompletności wypożyczonego sprzętu.
 5. W dniu podpisania umowy, pracownik przedstawia instrukcję prawidłowej eksploatacji sprzętu i instrukcję obsługi, podpisanie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z w/w instrukcją.

3 § Czas

 1. Czas wypożyczenia, liczony jest od momentu podpisania umowy jako pierwsza doba.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego (ustalonego w Umowie) zwrotu sprzętu. W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wypożyczalni, poprzez kontakt osobisty, mailowy (hania@wozimysie.pl) lub telefoniczny (606-495-093).
 3. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu powoduje zgłoszenie powyższego faktu do właściwego organu ścigania jako przywłaszczenie.

4 § Zwrot

 1. Klient zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym o skutki nieprawidłowej eksploatacji, bez uszkodzeń, punkt ten weryfikowany będzie z Protokołem przekazania sprzętu.
 2. Sprzęt powinien być oddany w stanie, w jakim został wypożyczony. Koszty czyszczenia będą pobierane z kaucji zabezpieczającej w wysokości:
 1. duże zabrudzenia na kołach i poszyciu; błoto, piasek, liście itp. - 50 zł
 2. zabrudzenia trwałe na poszyciu i we wnętrzu kokpitu; farba, tłuszcz, plamy jedzenia - 150-300 zł, w zależności od kosztów czyszczenia
 1. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, wynikające z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
 2. W przypadku kradzieży/zaginięcia sprzętu, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię raz organ ścigania.

5 § Koszty i odpowiedzialność za przedmiot umowy

 1. Opłata za okres wypożyczenia – w przypadku wypożyczania osobistego – gotówką/kartą płatniczą w momencie przekazania sprzętu lub przekazem na rachunek bankowy wypożyczalni.
 2. Wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości 400 zł, płatną w momencie podpisania umowy oraz zwrotną w 100% w momencie zwrotu sprzętu w stanie nienaruszonym.
 3. Wypożyczalnia zastrzega możliwość zatrzymania kaucji do momentu wyceny zniszczonego sprzętu i rozliczenia kaucji na poczet naprawy/zakupu nowych części.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 5. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Wypożyczającego, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy.
 6. W przypadku zniszczenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty/kradzieży przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpić. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu jednego dnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.

6 § Polityka prywatności

 1. WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak dla celów umożliwiających klientowi korzystania ze strony www.wozimysie.pl jak również w celu skontaktowania się z klientem bądź przesłania mu informacji o nowych produktach w ofercie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W zestaw "Przyczepka rowerowa" wchodzi:

 • przyczepka
 • koło spacerowe
 • dyszel rowerowy
 • chorągiewka
 • rączka spacerowa
 • folia przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna (przypadku przyczepki THULE)


Wzór umowy:

Umowa wypożyczenia sprzętu Nr ……….. / …………

Zawarta w dniu ……………….…….., w siedzibie sklepu WOZIMY SIĘ, pomiędzy:
WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak, z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 11, zwaną dalej Wypożyczalnią,
a
………………………………………………………………………………………………………………..,
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………..,
legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………..,
tel. Kontaktowy ……………………………….., zwany dalej Klientem

1 §

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu
model: ……………………………………………………………………………………………………
oraz akcesoriów:
……………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z regulaminem wypożyczalni.

2 §

Klient oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

3 §

Sprzęt wraz z akcesoriami zawartymi w protokole przekazania sprzętu zostaje wypożyczona Klientowi w dniu …………………………………., dzień zwrotu ……………………………….. .
Przewidywana łączna ilość dni wypożyczenia ………., koszt wypożyczenia ……………………………… .

Miejsce zwrotu sprzętu – sklep Wozimy się, ul. Nowy Świat 11, 62-800 Kalisz.

Opłata za okres wypożyczenia, w wysokości …………………. Została wpłacona w dniu …………………… .
Kaucja zwrotna i zaliczka została wpłacona w dn. …………………………………………………. .

4 §

Do innych, nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego

5 §

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.