Regulamin Sklepu Internetowego ważny do 24.12.2014

       Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wozimysie.pl (dalej  „sklep internetowy”) jest Maciej Borowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Brewa Maciej Borowiak”, z siedzibą  przy ul. Zagorzynek 30, 62 – 800 kalisz, zarejestrowaną w CEIDG, NIP 618 193 58 83, REGON 302661127. Dane kontaktowe właściciela sklepu internetowego: Wozimy Się Maciej Borowiak, ul. Zagorzynek 30, 62-800 Kalisz, e-mail: sklep@wozimysie.pl,telefon: +48 606 495 093
 2. W ramach działalności sklepu internetowego świadczone są usługi sprzedaży wózków dziecięcych i akcesoriów do nich, wskazanych na stronie internetowej www.wozimysie.pl.
 3. Zawarte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

       Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, przykładowo jednej z następujących przeglądarek: internet explorer, mozilla firefox, google chrome, safari z włączoną obsługą plików cookies.

       Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacja o towarach znajdująca się na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zaproszeniem do składania ofert. 
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy sprzedawcą a klientem w języku polskim, zgodnie z prawem polskim, a jej integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia złożonego przez klienta (potwierdzenie dostępności towaru) przez sklep oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

       Składnie zamówień

 1. Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 331§ 1 kodeksu cywilnego.
 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie wybranego towaru do wirtualnego koszyka, a następnie zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami zobowiązany jest  dokonać wyboru formy dostawy i płatności oraz podać aktualny adres mailowy,  dane osobowe i teleadresowe. Złożenie zamówienia przez klienta traktowane jest, jak złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych  oraz akceptacja „regulaminu sklepu internetowego wozimysie.pl” oraz „polityki prywatności” we wskazanej formie. Brak akceptacji uniemożliwia realizację zamówienia. 
 4. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowana i wysłana na adres wskazany przez klienta wiadomość e-mailowa informująca potwierdzenie otrzymania przez sprzedawcę zamówienia złożonego przez klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres mailowy klienta niezwłocznie zostanie wysłana  wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. Iii,ust. 3. 
 5. Zamówienie za pośrednictwem strony www.wozimysie.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, a także w soboty i dni  ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane od rana, w pierwszym najbliższym dniu  pracy.
 6. W przypadku braku zamówionego towaru, oferowanego na stronie internetowej sklepu, sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji, jak również o tym, iż zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. Sprzedawca przedłoży propozycję sprzedaży innego towaru w podobnej cenie i zbliżonych parametrach. 
 7. Do chwili otrzymania przez klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia, lub rezygnacji z zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mailowej, której adres podany jest w niniejszym regulaminie.

       Ceny i koszty dostawy

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. 
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy składaniu zamówienia po wybraniu przez klienta formy płatności i sposobu dostawy.
 4. Koszt przesyłki za towar, którego wartość przekracza 500,00 zł jest bezpłatny, koszt przesyłki za towar o wartość poniżej 500,00 zł wynosi 17,00 zł (przesyłka kurierska) oraz 21,00 zł wybierając opcję płatności za pobraniem (przesyłka kurierska).

       Realizacja zamówień

 1. Dowód zakupu (paragon lub faktura) zostanie przesłany klientowi w formie elektronicznej. 
 2. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką przy odbiorze towaru, sprzedawca wysyła zamówiony towar w terminie do 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy,  tj. Od dnia poinformowania klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem elektronicznym, bądź bankowym, sprzedawca wysyła zamówiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania płatności tj. Wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy.
 4. Towar dostarczany jest w terminie od 3 do 10 dni od dnia przekazania do wysyłki.
 5. Jeżeli klient nie odbierze wysłanego mu towaru, sprzedawca ma prawo żądać od klienta zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

       Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu lub w innej formie pisemnej, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. 
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta jest ona uważana za niezawartą. 
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy otrzymany towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, sprzedawca zwraca klientowi zapłacone przez niego kwoty tytułem ceny towaru i koszty przesyłki.

       Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia, że towar otrzymany przez klienta jest niezgodny z zawartą umową, klient ma prawo złożyć stosowną reklamację na formularzu reklamacyjnym dołączonym do przesyłki, bądź dostępnym na stronie internetowej sklepu i przesłany na adres sprzedawcy lub za pomocą wiadomości mailowej.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia sprzedawcy towaru podlegającego reklamacji. 
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może domagać się nieodpłatnej naprawy reklamowanego towaru lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a także jeżeli sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 
 4. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca dokona naprawy towaru lub dostarczy klientowi nowy towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz zwróci klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia towaru.
 5. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zgłosi reklamacji sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, klient proszony jest o poinformowanie kuriera o zaobserwowanym uszkodzeniu oraz o spisanie wspólnie z kurierem protokołu uszkodzenia przesyłki. Klient jest również proszony o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Zaniechanie powyższych czynności nie powoduje utraty przez klienta jakichkolwiek uprawnień.

       Dane osobowe

 1. Dane osobowe klientów podawane przy składaniu zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez właściciela sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień (w tym celem ewentualnego nawiązania kontaktu z klientem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli klient wyraził wolę otrzymywania newslettera.
 2. Dane osobowe klientów mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile klient wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez właściciela sklepu działającą jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klientów pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego właściciela sklepu i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim z wyjątkiem tych, za pośrednictwem których następuje dostawa towaru do klienta. Klient ma prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia lub innych uprawnień przewidzianych niniejszym regulaminem.
 4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi polityka prywatności (załącznik nr 2 do regulaminu).

       Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy umów sprzedaży zawieranych na odległość. Regulamin jest udostępniony klientom za pośrednictwem witryny www.wozimysie.pl w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 3. Klient jest związany postanowieniami regulaminu w brzmieniu, które zaakceptował składając zamówienie.  
 4. Klienta korzystającego z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta jest właściciel sklepu internetowego wozimysie.pl.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez administratora, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z klientem oraz do realizacji zamówień składnych przez klienta.
 3. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez administratora jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane klienta mogą być powierzane następującym podmiotom, z którymi administrator współpracuje w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientem: operatorowi logistycznemu apaczka.pl r2g polska sp. z o.o. z siedzibą w warszawie przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 warszawa; wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, xii wydział gospodarczy krs, pod numerem krs 0000335110, regon 14196798 -– w zakresie potrzebnym do prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru.
 5. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,a także dokonać ich modyfikacji, lub usunięcia poprzez przekazanie administratorowi stosowniej informacji drogą mailową na adres: sklep@wozimysie.pl.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec sprzedawcy, a także w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.
 7. Udostępnienie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, przy czym, podanie wskazanych w regulaminie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.