Szukaj

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

(Miejscowość, data)

(Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania)

WOZIMY SIĘ Hanna Borowiak

ul. Nowy Świat 11

62-800 Kalisz


Formularz reklamacyjny


W dniu ........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/am .........................................................................(oznaczenie towaru).

W okresie .................... stwierdziłem/am że*:

…………………………………………………………………………………………………………(*opis przyczyny i okoliczności reklamacji np. dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, braki ilościowe, istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, inne okoliczności)

W związku z powyższym wnoszę o*:

…………………………………………………………………………………………………………

(*wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy).              (Podpis konsumenta)